Zakupy towarów

Płatność: W przypadku zakupu jakichkolwiek towarów za pośrednictwem XTeamwear użytkownik jest zobowiązany do podania informacji dotyczących karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego. Użytkownik oświadcza i gwarantuje XTeamwear, że informacje te są prawdziwe oraz że jest uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z zakupem towarów za pośrednictwem Serwisu.

Strata i anulowanie: Odpowiedzialność i ryzyko utraty wszystkich zamówionych przez Ciebie towarów przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia ich do firmy kurierskiej. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zamówienia na dowolny towar z jakiegokolwiek powodu.

Prawa własności XTeamwear

Treść serwisu, oprogramowanie i znaki towarowe: Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu XTeamwear wyłącznie w celu zawierania transakcji handlowych z XTeamwear. Użytkownik nie może korzystać z automatycznej technologii w celu wydobywania lub gromadzenia jakichkolwiek informacji z XTeamwear Service ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do stron XTeamwear Service w jakimkolwiek niedozwolonym celu. W przypadku zablokowania przez XTeamwear dostępu do strony XTeamwear Service (w tym poprzez zablokowanie adresu IP), Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu obejście takiego blokowania (np. poprzez zamaskowanie adresu IP lub użycie adresu IP serwera proxy). Technologia i oprogramowanie stanowiące podstawę usługi XTeamwear Service lub rozpowszechniane w związku z nią stanowią własność XTeamwear, naszych podmiotów stowarzyszonych oraz naszych partnerów ("Oprogramowanie"). Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie modyfikować, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie wykonywać inżynierii wstecznej, nie dokonywać wstecznego montażu ani w inny sposób nie próbować odkryć żadnego kodu źródłowego, nie sprzedawać, nie przyznawać, nie udzielać sublicencji ani w inny sposób nie przenosić żadnych praw do Oprogramowania.

Serwis XTeamwear może zawierać obrazy, grafiki, czcionki i inne treści lub funkcje ("Zawartość Serwisu"), które są chronione prawami własności intelektualnej i przepisami prawa. O ile XTeamwear nie udzieli wyraźnej zgody, użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie kopiować, nie kadrować, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych na Usłudze XTeamwear lub Treściach Serwisowych, w całości ani w części. Korzystanie z Serwisu XTeamwear lub Materiałów Serwisowych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez XTeamwear.

Nazwa i logo XTeamwear są znakami towarowymi i znakami usługowymi XTeamwear (zwanymi łącznie "znakami towarowymi XTeamwear "). Inne nazwy firm, produktów i usług oraz logo używane i wyświetlane za pośrednictwem serwisu XTeamwear mogą być znakami towarowymi lub znakami usług poszczególnych właścicieli, którzy mogą, lecz nie muszą, popierać XTeamwear lub być z nią powiązani. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania ani XTeamwear Service nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek znaków towarowych XTeamwear wyświetlanych w Serwisie XTeamwear bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Wszelkie korzyści wynikające z korzystania ze znaków towarowych XTeamwear będą stanowiły wyłączną korzyść dla XTeamwear.

Materiały stron trzecich: W żadnym wypadku XTeamwear nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub materiały stron trzecich (w tym użytkowników), w tym między innymi za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z takich treści lub materiałów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo osoby trzecie dostarczające takie treści i materiały są wyraźnymi i zamierzonymi beneficjentami zewnętrznymi niniejszych Warunków świadczenia usług w odniesieniu do ich treści i materiałów.

XTeamwear może chronić treści, a także może ujawniać treści, jeżeli wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne: (a) przestrzegania procedur prawnych, obowiązujących przepisów prawa lub żądań rządowych; (b) egzekwowania niniejszych Warunków Świadczenia Usług; (c) reagowania na roszczenia, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich; lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego XTeamwear, jego użytkowników lub społeczeństwa.

Co zbieramy

Możemy zebrać następujące informacje:

  • Nazwa
  • Dane kontaktowe wraz z adresem e-mail
  • Informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
  • Inne informacje związane z badaniami i/lub ofertami klientów

Co robimy z informacjami, które zbieramy

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić Państwu lepszą obsługę, a w szczególności z następujących powodów:

  • Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji.
  • Możemy wykorzystać te informacje do ulepszenia naszych produktów i usług.
  • Możemy okresowo wysyłać promocyjne wiadomości e-mail o nowych produktach, ofertach specjalnych lub innych informacjach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail.
  • Od czasu do czasu możemy również wykorzystać informacje o użytkowniku do skontaktowania się z nim w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Możemy wykorzystać te informacje w celu dostosowania strony internetowej do Państwa zainteresowań.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji o użytkowniku. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu informacji, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia informacji, które zbieramy online.

Jak używamy plików cookie

Plik cookie to mały plik, który prosi o zgodę na umieszczenie go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu zgody, plik ten jest dodawany i pomaga w analizie ruchu w sieci lub daje znać, kiedy odwiedzasz daną stronę. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na Państwa indywidualne potrzeby. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działania do Państwa potrzeb, upodobań i niechęci, zbierając i zapamiętując informacje o Państwa preferencjach.

Używamy plików cookie rejestrujących ruch, aby określić, które strony są wykorzystywane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą stronę w celu dostosowania jej do potrzeb klienta. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie dane te są usuwane z systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić Państwu lepszą stronę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są dla Państwa użyteczne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do Państwa komputera ani żadnych informacji na Państwa temat, innych niż dane, które zdecydują się Państwo nam udostępnić. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli użytkownik woli. Może to uniemożliwić pełne korzystanie z witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki do innych interesujących nas stron internetowych. Jednak po skorzystaniu z tych linków, aby opuścić naszą stronę, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną stroną. W związku z tym nie możemy być odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które użytkownik podaje podczas odwiedzania takich stron, a strony te nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności obowiązującym na danej stronie.

Kontrolowanie danych osobowych użytkownika

Użytkownik może zdecydować się na ograniczenie zbierania lub wykorzystywania swoich danych osobowych w następujący sposób:

  • za każdym razem, gdy zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poszukaj pola, które możesz kliknąć, aby zaznaczyć, że nie chcesz, aby informacje te były wykorzystywane przez kogokolwiek do celów marketingu bezpośredniego
  • jeśli użytkownik wcześniej wyraził zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili zmienić zdanie, informując nas o tym za pomocą danych kontaktowych.

Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani dzierżawić danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że uzyskamy zgodę użytkownika lub będziemy do tego zobowiązani przez prawo. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do wysyłania mu informacji promocyjnych o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące, jeśli użytkownik poinformuje nas, że chce, aby tak się stało.

Możesz poprosić o szczegóły dotyczące Twoich danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku. Będzie to wymagało uiszczenia niewielkiej opłaty. Jeśli chcesz otrzymać kopię przechowywanych informacji o sobie, wyślij nam tę prośbę, korzystając z naszych informacji kontaktowych.

Jeśli uważają Państwo, że informacje, które przechowujemy na Państwa temat są niepoprawne lub niekompletne, prosimy o jak najszybsze pisanie lub wysyłanie do nas wiadomości e-mail na powyższy adres. Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które zostaną uznane za nieprawidłowe.

Udało ci się zapisać!
Polski
Polski